socio-functional psychotherapy img

Социо-Функционална Психотерапия

Социо-Функционалната психотерапия e иновативен, мултидисциплинарен подход, използващ най-новите научни открития от сферите:

 • “Психология на личността” и Психометрия (науката за оценка на личността)
 • “Невро-Биология”
 • “Когнитивно-Поведенческа терапия”
 • “Психоанализа”
 • “НЛП” (Невро-Лингвистично Програмиране)
 • “Социална Психология”
 • “Антропология”
 • “И/О психология” (Индустриална/Организационна)

Целта е изграждане на интегративен тип психотерапия (съчетаваща различни терапевтични техники и теории, за да осигури холистичен и персонализиран подход към отделния клиент).

ЗАЩО Е НУЖЕН НОВ ВИД ПСИХОТЕРАПИЯ?

 

В съвременните психотерапевтични подходи има ПЕТ основни проблема:

 

1. Съвременната психотерапия често се занимава с проявленията на психологическите проблеми, вместо с техните първопричини.

2. След психотерапия, хората често се чувстват по-добре, но им липсват необходимите инструменти за предотвратяване на сходни проблеми в бъдещето, и компетенции за самостоятелно справяне с тях. В резултат на това, те започват да разчитат на своя психотерапевт като на патерица, вместо да се научат да се справят самостоятелно с трудностите. Това е добре дошло за терапевтите, но по-скоро тежко бреме за клиента.

3. Поради късното развитие на технологиите и затрудненията при изследване на човешкия мозък и нервна система, много психотерапевтични подходи са с откровено остаряло разбиране и са по-близо до “гадателството” и “шаманизма”, отколкото до истинската наука.

4. Обикновено психотерапията трае твърде дълго и изглежда почти безкраен процес, а дали и кога ще дойдат резултати, е много субективно. Това я превръща в скъпо начинание, често непосилно за хората, които имат истинска нужда от терапия.

5. Стандартният подход в психотерапията е присъствен. И макар това да спомага за изграждането на качествена връзка между клиента и терапевта, също така създава предпоставки за допълнителен дискомфорт, стрес и изграждане на прегради у клиента. Освен това не съобразява трайната тенденция за дигитализация и дистанционна работа.

Всичко това понижава ефективността на повечето от настоящите модели на психотерапия…

 

  Това поражда нуждата от терапевтичен модел, който адресира тези проблеми адаптивно и да помага на хората да живеят по-добър живот!

  ПОЛЗИ:

  (Или как Социо-Функционалната психотерапия разрешава тези ПЕТ проблема)

  1. ИДЕНТИФИЦИЕАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ

  Пътят към усъвършенстването минава през разбирането. И какво може да бъде по-важно за нашето психическо здраве от това да разбираме себе си?

  Адресирането на симптоми, без да знаем какво ги причинява, е същото като да се опитваме да потушим пожар, без да отстраним възпламенителя.

  Социо-Функционалната психотерапия залага на задълбочено психологическо профилиране, за да идентифицира основните причини за предизвикателствата, пред които е изправен клиента и за неспособността му да удовлетворява потребностите си.

  Чрез този подход се спестява много време и значителен брой сесии, фокусирани върху задълбоченото опознаване на клиента. В допълнение, подхода спомага препреодоляването на препатствията свързани с не-споделянето на значими за терапевтичния процес детайли от страна на клиента (било то заради нежелание, липса на готовност или откровено неразбиране значимостта на тези детайли) 

  След като причините бъдат идентифицирани и адресирани, всички симптоми отслабват и стават по-податливи на съвместните усилия на терапевта и клиента да ги преодолеят.

  3. НАУЧЕН, ИЗЦЯЛО ПРАКТИЧЕСКИ НАСОЧЕН ПОДХОД

  Социо-Функционалната психотерапия е изградена на базата на задълбочен мета-анализ на последните открития в осем (8) конкретно подбрани направления, характеризиращи се с изчерпателност, проверяемост, взаимно допълване и базирани на реални данни. (Описани в началото на тази страница).

  Това позволява на Социо-Функционалният модел, да функционира без субективизъм и отворени за свободни тълкувания анализи!

  Методологията използва реални данни, за да може да позволи вземането на информирани решения, за това какви конкретни, доказани в практиката подходи да се използват с цел реални, измерими резултати!

  Споменатите подходи са взаимствани от други утвърдени психотерапевтични модели като “Когнитивно-Поведенческа Терапия”, “Диалектично-Поведенческа Терапия”, “Експозиционна Терапия”, “Междуличностна Терапия”, “Терапия с Позитивна Психология”, “НЛП” и др. 

  2. УСВОЯВАНЕ НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ за СПРАВЯНЕ

  Подходът на Социо-Функционалната психотерапия е да осигуряви всички необходими компетенции (като меки умения, аналитично мислене, самоосъзнаване, социални умения  т.н.), които да помогнат на клиента да се справя сам с проблемите в момента и в бъдеще.

  Освен това, уменията за справяне с трудностите, които клиена придобива, са ефективни и приложими във всички области на живота, не само в контекста на психологическото здраве.

  По време на процеса, клиентът усвоява ключови навици, които да предотвратят опасността отново да стане жертва на сходни проблеми.

  Така клиентите се научат да се справят самостоятелно с трудностите и им връща автономията, от която се нуждаят, за да живеят здравословен живот.

  4. СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ и РЕСУРСИ. ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

  Социо-Функционалната психотерапия е силно прагматичен подход, имащ за цел да постигне максимални резултати за минимално време.

  Моделът бяга от разбирането, че терапията трябва да трае с години!

  Фокусът е клиентът да получи необходимото, за да започне да се справя с трудностите сам и да види резултатите възможно най-скоро.

  След това, терапевтът остава на разположение за подкрепа само ако е необходимо!

  Всичко това изисква значително по-ниска инвестиция от страна на клиента в терапевтичния порцес.

  Социо-Функционалният подход цели бързо идентифициране на основните проблеми и предоставяне на необходимите компетенции за справянето с тях, с цел  съкращаване времето за терапия. Това означава по-малко сесии с терапевта, а оттам и по-малка инвестиция.

   5. ДИСТАНЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПСИХОТЕРАПИЯ

   С настъпването на ерата “КОВИД”, начинът по който светът функционира се измени. Тази промяна бе съпроводена както от множество негативни последици, така и от някои положителни такива.

   Една от положителните е фактът, че хората и организациите се отвориха много повече за възможностите, които масовата дигитализация предлага. Това, което до скоро бе неприемливо да се случва онлайн, вече е нормално и даже желано.

   Процесът на психотерапия не прави изключение…

   Възможността за провеждане на терапевтичния процес в комфорта на собствения дом отвори вратата за много хора, които иначе, по една или друга причина, избираха да не потърсят подкрепа.

   Социо-Функционалната психотерапия не просто използва дигитализацията, а я въвлича по начини, на които другите модели са неспособни, заради конкретната им методология и похвати.

   Това я превръща в първата изцяло дигитална методика на психологична подкрепа.

   Не на последно място, това позволява на професионалисти от цял свят да помагат на хората в нужда, превъзмогвайки ограниченията на държави, граници и континенти! 

   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СОЦИО-ФУНКЦИОНАЛНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ:

   • Има два основни източника на психични предизвикателства: Физиологията на човека и неудовлетворяването на психичните му потребности. (за справка виж Социо-Функционална Теория за Човешката Природа)
   • Способността или съответно не-способността на човека да удовлетворява своите психични потребности се основава изцяло на неговата човешка природа и характеристики й.
   • Всички хора си приличат по типовете характеристики, които притежават и се различават по степента на тяхното проявление у отделния човек.
   • Поведенческите проявления на тези характеристики трябва да се разбират на непатологично ниво. Това означава, че тези проявления, независимо колко интензивни, не са добри или лоши сами по себе си, а са такава само в определен контекст. Този контекст става проблематичен/патологичен в един от следните два случая – 1) Когато нормалното функциониране на човека е нарушено вследствие на проявленията на дадена характеристика и 2) Когато проявленията на дадена характеристика са в ущърб на други хора.
   • Необходимите характеристики за справяне с предизвикателствата (и съответно поддържане на добро психично здраве) могат да бъдат осъзнавани, контролирани и компенсирани/замествани с допълнително усвоени компетенции.
   • Способността на човека да осъзнава, контролира и компенсира/замества нефункционалните си характеристики (които са го довели до предизвикателството), както и да прилага ново-усвоени компетенции е право-пропорционална на способността му да се справя с идентифицираните предизвикателства и съответно да удовлетворява потребностите си, а оттам и да поддържа добро психично здраве.
   • Работата на Социо-Функционалния терапевт е да изгради връзка на доверие и емпатия с клиента така, че той да бъде склонен да споделя, отворен да чуе, разбере и приеме поднасяната информация, както и да изпълнява предписаните насоки за действие.
   • Хората имат вродена способност да се променят, развиват и лекуват. Те притежават всички необходими механизми за тази цел (освен в случаите на трайни физически недъзи).
   • Интеракцията с вътрешната и външната (за човека) среда е от първостепенно значение за функционирането на човека и оставя пряк отпечатък върху него и неговото психично и физическо здраве. Това включва и междуличностните взаимоотношения.
   • Всяко човешко поведение има смисъл и той често е дълбоко еволюционен.
   • За да може да бъде осъществен качествен процес на Социо-Функционална психотерапия, клиентът трябва да бъде готов за това.
   • Има три измерителя за готовността на клиента, които следва да бъдат налични, за да може терапевтът да заключи, че клиентът е готов за терапия:
     1. Да иска да премине през подобен процес (т.е. търси проактивно специалист, с който да работи);
     2. Да е готов да инвестира време, внимание и ресурси в процеса на терапия (т.е. да е склонен да плаща ежеседмично за сесии с терапевт);
     3. Да е готов да положи усилие за промяна (т.е. да е склонен да изпълнява навременно заложените задачи за извън-терапевтични занимания);
   • Социо-Функционалната терапия изповядва идеята за залагане на отделни цели за всяка отделна сесия и измерване на крайния резултат в контекста на заложените цели, след края на сесията.
   • Социо-Функционалната терапия залага на модел на работа с клиента на всичките 7 нива на функциониране:
     1. Емоционално (работа с чувствата)
     2. Физиологично (работа с физиологията на човека)
     3. Интелектуално (работа с менталните механизми)
     4. Междуличностно (работа с взаимоотношенията)
     5. Социално (работа със социалните умения)
     6. Поведенческо (работа с навиците)
     7. Маладаптивно (работа с неадаптивните поведения)

   ПРОЦЕСЪТ

   (В детайли)

   • Социо-Функционалната психотерапия се състои от индивидуални онлайн сесии, всяка от които продължава около час и половина. (Не е с фиксирано време и на клиента НЕ се казва, че “времето му е изтекло”)
   • Графикът на сесиите е гъвкав и съобразен с графика на клиента. Това означава, че сесиите се планират предварително в удобен и за двете страни ден и час.
   • Няма изискване за това колко сесии седмично ще се провеждат, но препоръчителната бройка е между 1 и 3 на седмица.
   • Всяка сесия се провежда в удобна онлайн среда с видео и аудио (“Skype”, “Microsoft Teams”, “Viber”, “Telegram”, “Facebook messenger”, “Google Hangouts” или всеки друг подходящ канал за комуникация)
   • Терапията няма определена продължителност, а е съобразена с нуждите на клиента, неговата скорост на усвояване на материята, доколко е готов за промяна и колко време седмично може да отдели.
    • Предварителна въвеждаща беседа, за опознаване между терапевта и клиента, задаване на въпроси и потенциални опасения и вземане на решение дали искат да работят заедно (1 сесия)
    • Стъпка 1: Идентифициране на конкретен проблем / предизвикателство / цел, по който следва да се работи с клиента
    • Стъпка 2: Запознаване със Социо-функционалното разбиране на психологическото здраве с цел изграждане основа за работа (1 сесия)
    • Стъпка 3: Психологическо профилиране на клиента и предоставяне на обратна връзка, базирана на резултатите (3 онлайн инструмента + 3 индивидуални сесии в 6 различни дни) (3 часа за попълване на инструментите – по един на ден + 3 сесии)
    • Стъпка 4:  Съпоставяне между нуждите и възможностите на клиентите. Анализ на разминаванията между психологическия профил на клиента и необходимите характеристики за справяне с идентифицираното предизвикателство (в стъпка 1) с цел развитие на необходимите компетенции. План за развитие и график (2 сесии)
    • Стъпка 5: Текущи сесии за подкрепа и развитие на необходимите компетенции (идентифицирани в предишната стъпка)

    ** Нито една от стъпките в процеса не е задължителна и клиентът може да реши да спре след всяка една от тях

    Първата сесия е безплатна (Предварителна въвеждаща беседа, въпроси и потенциални опасения).

    След това:

    • Тъй като по-голямата част от програмата се състои от индивидуални сесии, заплащането е “на сесия”.
    • Всяка сесия се заплаща след приключването й (по един от посочените по-долу методи);
    • Инвестицията за една сесия е 60 евро;
    • Изключение прави само  „Стъпка 3“ (Психологическо профилиране на клиента), която е с фиксирана еднократна инвестиция и за която клиентът получава обширен, задълбочен доклад за своя психологически профил и последствията за неговото психично здраве.

    Начини на плащане:

    • PayPal
    • Revolut
    • Binance
    • IBAN (Банков трансфер)
    • Социо-Функционалната Терапия се основава на “Социо-функционалната Теория за Човешката Природа” и е подкрепена от множество изследвания, които осигуряват задълбочено разбиране за психологическото здраве на хората и начините, по които това здраве се влияе от техните личности, невробиология, начин на живот и социални умения.
    • Психологическото профилиране се осъществява чрез набор от наложени и доказали се във времето инструменти, подкрепени от индивидуални сесии за повторна проверка и потвърждение на резултатите.
    • Сесиите се водят от сертифицирани психотерапевти с богат опит в индивидуалното консултиране и психотерапията в двойки.
    • Индивидуална психотерапия – Поради високата си адаптивност и интегративен подход, Социо-Функционалната терапия е приложима към повечето от познатите психични предизвикателства, разстройства и патологии;

     

    • Семейна терапия – Поради високото ниво на осъзнаване на дълбоките психологически характеристики на партньорите, Социо-Функционалната терапия е изключително подходяща за работа с двойки;